Image
Kort skildring:
  • Tverrfagleg og praksisretta forsking og utvikling innan idrett, fysisk aktivitet, ernæring og helse.
  • Styrke nettverket innan forsking og utvikling.
  • Styrke samarbeidet på tvers av organisasjonar, fagdisiplinar og miljø.
  • Auke kunnskap og stimulere til meir forsking og utvikling om idrett, aktivitet og helse.
Målsettingar:
  • Vere eit rådgivande organ innan forsking og utvikling i dei ulike prosjektgruppene i Idrettscampus Bergen ved behov.
  • Vurdere og prioritere forskingsprosjekt kor ICB kan ha ei rolle gjennom involvering og eventuell finansiering.
  • Vere pådrivarar og søkarar som kan løyse ut midlar til større forskingsprosjekt.
  • Arrangere tverrfaglege FOU seminar med tema som er aktuelle i Idrettscampus Bergen.
  • Vere døråpnarar for studentar som ynskjer å skrive bachelor-/masteroppgåve eller gjennomføre prosjekt på tema knytt til Idrettscampus Bergen.

Vil du vite meir om prosjektet:
Kontakt Silje Mæland

Oversikt over større FOU-prosjekt som Idrettscampus Bergen har involvert seg i:

Hjelper det å Hjelpe – Prososiale effektar hos idrettsutøvarar som gjer frivillig samfunnsarbeid, og effektar dette gir hos mottakarane.
For meir informasjon kontakt: Erlend Hanstveit

Fotballspelarar i utvikling – Kva kjenneteiknar dei som blir best, og utviklingsprosessen. Kva kjenneteiknar dei som framleis spelar fotball etter 10 år og dei som sluttar?
For meir informasjon kontakt: Hilde Stokvold Gundersen

Menstruasjonssyklus og idrettsprestasjon:
Korleis påvirkar kvinners menstruasjonssyklus muskulær prestasjonsevne?
For meir informasjon kontakt: Lise Bjørkhaug Gundersen 

VR: Idrettslab samarbeid Vestland: For meir informasjon kontakt:          Lars Peder Bovim 

Involverte  i prosjektgruppen

Universitetet i Bergen

Høgskulen på Vestlandet

Vestland fylkekommune