Image
Kort skildring
  • Legge eit solid fundament for god fysisk og psykisk helse gjennom heile livsløpet
  • Bruke aktørane si samla spisskompetanse til å løyse utfordringane på ein ny og meir heilskapleg måte.
  • Kartlegge hovudårsakene til fråfall i kroppsøvingsfaget.
  • Utvikle effektive modellar og tiltak for å redusere fråfall i vidaregåande skole.
Målsettingar
  • Tilretteleggje for naudsynt kompetanse blant lærarar som underviser i kroppsøving, gjennom ulike kompetansehevingstiltak.
  • Opprette eit fagnettverk for kroppsøvingslærarar i grunnskulen i Bergen.
  • Heve status på kroppsøving gjennom større fokus på det i det offentlige rom.
  • Kompetanseheving hjå skuleleiinga.
  • Lærarinvolvering
  • Styrke koplingar mellom idrett og skule.

 

Vil du vite meir om prosjektet:
Kontakt Robert Brankovic