Kort skildring
 • Legge eit solid fundament for god fysisk og psykisk helse gjennom heile livsløpet
 • Bruke aktørane si samla spisskompetanse til å løyse utfordringane på ein ny og meir heilskapleg måte.
 • Kartlegge hovudårsakene til fråfall i kroppsøvingsfaget.
 • Utvikle effektive modellar og tiltak for å redusere fråfall i vidaregåande skole.
Målsettingar
 • Tilretteleggje for naudsynt kompetanse blant lærarar som underviser i kroppsøving, gjennom ulike kompetansehevingstiltak.
 • Opprette eit fagnettverk for kroppsøvingslærarar i grunnskulen i Bergen.
 • Heve status på kroppsøving gjennom større fokus på det i det offentlige rom.
 • Kompetanseheving hjå skuleleiinga.
 • Lærarinvolvering
 • Styrke koplingar mellom idrett og skule.

 

Image

Involverte  i prosjektgruppen

Bergen kommune

 • Frode Karlsen
 • Monica Håkansson

Universitet i Bergen

 • Ellen Haug

Vestland idrettskrets

 • Grethe Hillestad

Høgskulen på Vestlandet

 • Anne Henriksen
 • Ann Helen Odberg


Helse Bergen

 • Malene Joensen

Vil du vite meir om prosjektet:
Kontakt Randi Marie Farnes